آخرین مقالات   گروه های مقالات
گروه مقاله : HIV (ایدز)
ختنه مي تواند به جلوگيري از آلودگي به اچ آي وي کمک کند

۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰

تحقيقات تازه نشان داده است که ختنه می تواند در جلوگيری از انتشار ويروس اچ آی وی در ميان مردان موثر باشد
اين مطالعه به روی بيش از سه هزار مرد در آفريقای جنوبی و توسط آژانس فرانسوی "ايدز و هپاتيت های ويروسی" انجام شد

اين داده ها که در کنفرانسی در برزيل تشريح شد نشان می دهد که ختنه مردان باعث جلوگيری از آلودگی به ويروس اچ آی وی در هفت نفر از هر ده نفر شد

آژانس های بهداشتی سازمان ملل اخطار داده اند که پيش از توصيه ختنه به عنوان راهی برای محافظت در مقابل ايدز بايد مطالعات بيشتری انجام شود

مطالعات قبلی نيز نشان داده بود که خطر آلودگی به اچ آی وی در مردانی که ختنه شده اند کمتر است

تصور می شود که سلول های قلفه (پريپوس يا همان بخشی که ختنه می شود) در مقابل ويروس اچ آی وی بسيار آسيب پذيرتر از سلول های ساير بخش های پوست آلت تناسلی است. بنابراين با بريدن آن از خطر آلودگی کاسته می شود

آزمايش های بيشتر هم اکنون در اوگاندا و کنيا برای اندازه گيری تاثير ختنه در اين زمينه در ساير جمعيت ها در جريان است

 اگر تحقيقات تازه به نتايج مشابهی منجر شود، در آن صورت ختنه می تواند در کنار استفاده از کاندوم به عنوان راهی برای پيشگيری از شيوع اچ آی وی توصيه شود

 ترويج اين شيوه (ختنه) در سطحی وسيع با موانعی روبروست

 اطمينان يافتن از بکارگيری های شيوه های ايمن در ختنه و تغيير نگرش های اجتماعی و فرهنگی به مساله ختنه مردان مساله ساز خواهد بود