شوینده ها                        

سایر محصولات


ردیف


نام محصول


استاندارد / گرید / خلوص


بسته بندی


مشخصات

1

سود سوزآور

Solid/Flakes/Pearl

کیسه 25 کیلوگرمی

2

کربوکسی متیل سلولوز (C.M.C.)

55%min 60%min 75%min 90%min

کیسه 25 کیلوگرمی

3

براق کننده فلورسنت

 

بشکه 25 کیلوگرمی

4

هگزا متافسفات سدیم

P2O5 68%min

کیسه 25 کیلوگرمی

5

سولفات سدیم بدون آب

98%min

کیسه 25 کیلوگرمی

 کیسه 50 کیلوگرمی

کیسه 1000 کیلوگرمی

6

تری پلی فسفات سدیم (STPP)

94%min

کیسه 25 کیلوگرمی

کیسه 1000 کیلوگرمی

7

سولفونات سدیم تولوئن

78/min

کیسه 25 کیلوگرمی

8

پرکربنات سدیم

Active Oxygen 13%min

کیسه 25 کیلوگرمی

9

پربرات سدیم - مونو و تتراهیدرات

 

کیسه 25 کیلوگرمی

10

ساخارین سدیم

BP93/USP23

بشکه 25 کیلوگرمی

11

سیترات سدیم

BP93

کیسه 25 کیلوگرمی

12

سیلیکات سدیم

Ratio: 1.8 -- 3.5

کیسه 25 کیلوگرمی

کیسه 1000 کیلوگرمی

13

سیترات پتاسیم

BP93

کیسه 25 کیلوگرمی

14

سولفات منیزیم بدون آب

99.5%min

کیسه 25 کیلوگرمی

15

کربنات سدیم Light/Dense

99.2%min

کیسه 25 کیلوگرمی

 کیسه 40 کیلوگرمی

کیسه 50 کیلوگرمی

کیسه 800 کیلوگرمی

کیسه 1000 کیلوگرمی

16

ا.د.ت.آ

4Na / 2Na

کیسه 25 کیلوگرمی

17

گیلیسیرین

Tech / USP

بشکه 250 کیلوگرمی

18

 تی ای ای دی  - TAED

Tech / USP

بشکه 250 کیلوگرمی

19

زئولیت

 

کیسه 25 کیلوگرمی