پودر چربی

محصولات دیگر

همواره گاوهای شیری در گله های پر تولید جهت تولید شیر به مقدار بالایی انرژی نیاز دارند. تامین این انرژی برای رسیدن سریع دام به اوج تولید شیر،‌حفظ و ماندگاری آن ضروری می‌باشد. استرس گرمایی در گله های گاو شیری موجب كاهش مصرف ماده خشك شده كه به دنبال آن میزان عملكرد تولیدی دام پایین می‌آید. به منظور كاهش اثرات منفی تغییرات محیط و حفظ عملكرد بالای دام،‌استفاده از چربی‌های عبوری از شكمبه به دلیل افزایش انرژی دریافتی در گله‌های شیری در حال افزایش است.

مطالعات مختلف نشان‌داده‌اند كه استفاده از مكمل‌های پودر چربی سبب افزایش میزان NEL در مقدار ماده خشك مصرفی می‌شود. اسید های چرب 16 و 18 كربنه در این امر نقش بسزایی دارند زیرا این دسته از اسیدهای چرب نسبت به اسیدهای چرب غیر اشباع اثری روی تجریه‌پذیری و تخمیر فیبر در شكمبه ندارند.

این اسیدهای چرب از منطقه روده كوچك جذب شده و اثر منفی بر روی میكروارگانیسم‌های موجود در شكمبه ندارند. پودر چرب سبب افزایش غلظت انرژی دریافتی توسط دام شده و این مكمل به ویژه برای دام‌های تازه‌زا كه در بالانس منفی انرژی بسر می‌ّرند ضروری می‌باشد. مكمل‌های پودر چربی نیاز به افزایش مواد كربوهیتدارته را در جیره كاهش می‌دهند. استفاده زا مكمل‌های پودر چربی در جیره غذایی دام‌های شیری موجب افزایش شیر تولیدی،‌پروتئین موجود در شیر و كل چربی شیر می‌شود.

 

مزایای استفاده از پودر چربی

√ تولید شیر بیشتر
√ بهبود باروری
√ کاهش بروز اسیدوز و کتوز
√ کاهش بروز استرس
√ آسان مخلوط کردن در جیره غذایی

 

 

مشخصات آنالیزی

Fatty Acid : < 10
Iodine Value : < 15
Meeting Point : 56 O C min
Palmitic Content : 75 % min
Appearance : White Snowy Free Flowing Fat Powder
Packing : 25 kg paper bags with PE Liner